Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang
1,585,000₫ - 2,770,000₫
 • Tiêu đề
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Tổng giá
 • Phòng Studio Hướng Phố - Ăn Sáng
 • 1,585,000₫
 • 1,585,000₫
 • Phòng Studio Hướng Phố - Ăn Sáng + Vui Chơi VinWonders
 • 2,410,000₫
 • 2,410,000₫
 • Phòng Studio Hướng Biển - Ăn Sáng
 • 2,010,000₫
 • 2,010,000₫
 • Phòng Studio Hướng Biển - Ăn Sáng + Vui Chơi VinWonders
 • 2,770,000₫
 • 2,770,000₫
Tổng tiền

1. TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN VINPEARL BEACHFRONT NHA TRANG

Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang có vị trí đắc địa nằm trên con đường Trần Phú đối diện bãi biển. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 35 km, cách ga Nha Trang khoảng 3 km. Thuộc tòa khách sạn Nha Trang này còn có trung tâm thương mại Vincom sầm uất với đa dạng mặt hàng được bày bán và dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí.  

Khách sạn được đi vào hoạt động tháng 09/2018 do Tập đoàn Vingroup quản lý. 

Tổng quan Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang

2. CÁC TIỆN ÍCH NỔI BẬT

2.1 Hồ bơi 

Khách sạn có hồ bơi lớn nằm tại tầng 6 với tầm nhìn trọn vẹn vịnh biển Nha Trang và được chia thành 2 khu gồm hồi bơi người lớn với diện tích 55m2 sâu 0,7m và hồ bơi trẻ em diện tích 240m2 sâu 1,2m.

 

Hồ bơi tại khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

2.3 Khu vui chơi

Khách sạn có khu vui chơi trong nhà với đa dạng các trò như xếp hình, vẽ tranh,..., Ngoài ra ở đây có nhận giữ trẻ dưới 3 tuổi có tính phí.

 

Khu vui chơi trẻ em tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

2.3 Hội nghị:

Khách sạn có hệ thống 04 phòng họp diện tích từ 32 – 144m2, sức chứa từ 08 đến 70 khách và 03 sảnh tiệc diện tích từ 215 – 430m2, sức chứa từ 40 – 400 khách cùng các tiện ích hỗ trợ hiện đại như video hội nghị trực tuyến, máy chiếu, micro không dây, mạng tốc độ cao, văn phòng phẩm tiện nghi, tiệc trà đa dạng và nằm liền kề các nhà hàng sang trọng với ẩm thực Á Âu tươi ngon đặc sắc.

+ Boardroom 1: 32m2 sức chứa 12 khách.

+ Boardroom 2: 50m2 sức chứa 10 khách.

+ Boardroom 3: 70m2 sức chứa 8 khách.

+ Boardroom 4: 144m2 sức chứa 45 - 70 khách.

+ Grand Ballroom: 430m2 sức chứa 120 - 400 khách.

 

 

Phòng họp và hội nghị tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

2.4 Ẩm thực

- Nhà hàng Coral: Nằm tại tầng 5 cùa khách sạn, nhà hàng được thiết kế theo phong cách mùa xuân Địa Trung Hải và có tầm nhìn hướng biển, chuyên phục vụ buffet đa dạng các món Việt Nam và quốc tế.

• Bữa sáng: 06:00 - 10:30
• Bữa trưa: 12:00 - 14:00 
• Bữa tối: 18:00 - 22:00 

 

Nhà hàng Coral tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

- Nhà hàng Lagoon: Nằm tại tầng 4 cùa khách sạn, nhà hàng được thiết kế theo phong cách đậm chất Á Đông, chuyên phục vụ đa dạng các món hải sản tươi ngon.

• Bữa sáng: 06:00 - 10:30
• Bữa trưa: 12:00 - 14:00 
• Bữa tối: 18:00 - 22:00 

Nhà hàng Lagoon tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

- Infinity Pool Bar: Nằm gần hồ bơi tại tầng 6 của khách sạn, chuyên phục vụ đa dạng các loại đồ uống và đồ ăn nhẹ.

• Mở cửa từ 09:00 - 23:00

 

Infinity Pool Bar tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

- Lobby Bar: Nằm tại tầng trệt của khách sạn, chuyên phục vụ đa dạng các loại đồ uống và đồ ăn nhẹ.

• Mở cửa: 06:30 - 23:00

Lobby Bar tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

2.5 Dịch vụ khác:

Ngoài những dịch vụ tiện ích trên thì khu nghỉ dưỡng còn có các dịch vụ tiện ích nổi bật khác như:

 • Phòng tập thể hình: Phòng tập được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tập hiện đại. Mở cửa từ 06:00 - 21:00

Phòng tập thể hình tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

 • Vincharm Spa: Tận hưởng các liệu pháp trị liệu được xây dựng hoàn toàn từ tự nhiên dựa trên bí quyết truyền thống về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cùng thả lỏng cơ thể trong những bể sục Jacuzzi hiện đại bậc nhất, tăng độ dẻo dai với các phòng xông hơi khô và ướt. Mở của từ 09:00 - 22:00.

 

Vincharm Spa tại Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang

3. HẠNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN VINPEARL BEACHFRONT NHA TRANG

Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang tọa lạc từ tầng 4 trở lên, từ tầng 1 đến tầng 4 là trung tâm Vincom. Khách sạn sở hữu 895 căn hộ bao với phòng 2 khách và căn 2 phòng ngủ với thiết kế hiện đại. Tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như: Truyền hình cáp; Điện thoại gọi quốc tế; Két sắt; Tủ lạnh; Dụng cụ pha trà, cà phê; Phòng tắm riêng,...

3.1 Phòng Studio Hướng Thành Phố:

Hạng phòng dành cho 2 khách, có ban công hướng trực diện thành phố Nha Trang, được tích hợp đầy đủ tiện nghi cho kỳ lưu trú bao gồm khu bếp tích hợp với phòng.

 • Diện tích phòng: 42m2
 • Hạng phòng gồm: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn 
 • Tầm nhìn: Phố
 • Phòng tắm: Phòng tắm đứng vòi sen

Không gian phòng Studio Hướng Thành Phố 1 giường đôi

Phòng có ban công hướng ra cảnh phố Nha Trang

Không gian phòng Studio Hướng Thành Phố 2 giường đơn

Không gian bếp của phòng Studio Hướng Thành Phố 

Không gian phòng tắm của phòng Studio Hướng Thành Phố 

3.2 Phòng Studio Hướng Biển:

Hạng phòng dành cho 2 khách,Sở hữu ban công với tầm nhìn cảnh biển Nha Trang thơ mộng, đây sẽ là là lựa chọn lý tưởng dành cho các cặp đôi, gia đình nhỏ hay khách đi công tác

 • Diện tích phòng: 42m2
 • Hạng phòng gồm: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn 
 • Tầm nhìn: Biển
 • Phòng tắm: Phòng tắm đứng vòi sen

Không gian phòng Studio Hướng Biển 1 giường đôi

Không gian phòng Studio Hướng Biển 2 giường đôi

Phòng có ban công hướng ra cảnh biển thơ mộng

Không gian bếp của phòng Studio Hướng Biển

Không gian phòng tắm của phòng Studio Hướng Biển

3.3 Phòng Grand Studio Hướng Biển:

Hạng phòng dành cho 2 khách,Sở hữu ban công và cửa sổ kính với tầm nhìn cảnhthành phố và biển Nha Trang thơ mộng, Phòng được tích hợp thêm khu vực bếp và phòng khách.

 • Diện tích phòng: 55,5m2
 • Hạng phòng gồm: 1 giường đôi 
 • Tầm nhìn: Biển
 • Phòng tắm: Phòng tắm đứng vòi sen

 

Không gian phòng Grand Studio Hướng Biển với cửa kính lớn bao quát cảnh phố

Phòng có khu bếp và và công hướng biển

Không gian phòng khách của phòng Grand Studio Hướng Biển

3.4 Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Hướng Biển:

Căn hộ gồm 2 phòng ngủ dành cho 4 khách, có thêm khu vực bếp và phòng khách riêng, Ngoài ra còn bố trí khu vực ban công view biển ngay phòng khách và mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ kính lớn hướng phố và biển.

 • Diện tích phòng: 69,3m2
 • Hạng phòng gồm: 2 giường đôi hoặc 1 giường đôi và 2 giường đơn
 • Tầm nhìn: Biển
 • Phòng tắm: Bồn tắm nằm

 

Không gian phòng ngủ của Căn hộ 2 phòng ngủ hướng biển

Không gian phòng tắm có bồn tắm nằm

Căn hộ có khu vực phòng khách, bếp riêng và ban công hướng biển

3.5 Căn Hộ Lớn 2 Phòng Ngủ Hướng Biển:

Căn hộ gồm 2 phòng ngủ dành cho 4 khách, có thêm khu vực ban công, bếp và phòng khách riêng. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho gia đình, nhóm bạn bè hay đồng nghiệp tận hưởng kì nghỉ dưỡng.

 • Diện tích phòng: 81,6m2
 • Hạng phòng gồm: 2 giường đôi hoặc 1 giường đôi và 2 giường đơn
 • Tầm nhìn: Biển
 • Phòng tắm: Bồn tắm nằm

 

Không gian phòng ngủ của Căn hộ lớn 2 phòng ngủ hướng Biển

Phòng tắm có bồn tắm nằm

Căn hộ có khu vực phòng khách và bếp riêng

Ngoài ra còn có ban công hướng ra cảnh biển

Lưu ý:

- Giờ nhận phòng: 14:00, Giờ trả phòng: 12:00

- Khách hàng đặt phòng vui lòng check in ở cổng đường Trần Quang Khải.

- Quý khách lưu ý không mang đồ ăn vào khách sạn.

- Phòng dạng căn hộ có bếp nhưng không nấu nướng được. 

- Khách sạn có xe bus đưa đón miễn phí đến VinWonders theo khung giờ quy định.

4. CÁC ĐỊA ĐIỂM VUI CHƠI GẦN KHÁCH SẠN VINPEARL BEACHFRONT NHA TRANG

VinWonders Nha Trang (tên cũ là Vinpearl Land): Cách khách sạn 4km tầm 8 phút đi xe.

VinWonders Nha Trang khu vui chơi giải trí tiên rộng lớn, hiện đại bậc nhất với nhiều hoạt động vui chơi và trải nghiệm thu hút vô số du khách ở trong và ngoài nước.

VinWonders Nha Trang

Công viên nước Phù Đổng: Cách khách sạn 2,5km tầm 6 phút đi xe.

Công viên nước Phù Đổng là một công viên nước hiện đại và đẳng cấp, được xây dựng trên diện tích 2ha, với hơn 20 trò chơi vận động và giải trí nước như trượt nước, bơi lội, đua thuyền, thảm trượt, đường ống,… Công viên nước Phù Đổng Nha Trang được đầu tư và quản lý bởi tập đoàn Phù Đổng – một tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực giải trí và du lịch.

Công viên nước Phù Đổng

Viện Hải Dương Học: Cách khách sạn 5,4km tầm 12 phút đi bộ.

Viện Hải Dương Học nằm trong hệ thống các viện nghiên cứu chuyên ngành của trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia Việt Nam. Sở dĩ viện Hải dương học được lựa chọn đặt tại Nha Trang là do bờ biển nơi đây thuộc loại sâu nhất tại Việt Nam lại cách hải phận quốc tế không xa.

Viện Hải Dương Học

Tháp Bà Ponagar: Cách khách sạn 5km tầm 15 phút đi bộ.

Tháp Bà Ponagar là tên gọi chung của toàn bộ cụm tháp Champa nằm trên đỉnh ngọn đồi tại cửa sông Cái, Nha Trang, nằm cách trung tâm thành phố chỉ 2km về hướng Bắc. Tháp Bà Ponagar được xem là nét kiến trúc nổi bật trong thời kỳ rực rỡ của Hindu giáo.

Tháp Bà Ponagar

 Vincom Center: Nằm từ tầng 1 đến tầng 4 của khách sạn, Vincom là nơi cho du khách thoả sức trải nghiệm các tiện ích mua sắm – giải trí tiện nghi trong cùng một không gian với các cửa hàng cao cấp, nhà hàng và rạp chiếu phim hiện đại…

Mở cửa từ 09:30 - 22:00

5. TIỆN NGHI - DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 • Bãi đậu xe ôtô tại khách sạn
 • Bar
 • Cho thuê xe
 • Đặt tour, vé máy bay, dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ hội họp
 • Giải trí - Ẩm thực
 • Giặt ủi
 • Hồ bơi
 • Khu vực gởi đồ đạc hành lí
 • Massage
 • Máy in
 • Máy photocopy
 • Mở cửa 24g
 • Nhà Hàng
 • Phòng Gym
 • Thang máy
 • Trung tâm thương vụ
 • Wifi / Internet có tính phí
 • Wifi / Internet miễn phí trong phòng

6. MỘT SỐ LƯU Ý VÀ QUY ĐỊNH TẠI KHÁCH SẠN VINPEARL BEACHFRONT NHA TRANG

 • Giờ nhận - trả phòng
 • Giờ nhận phòng: 14:00
 • Giờ trả phòng: 12:00

Quy định nhận phòng

Khi đến đặt phòng vui lòng mang theo:

 • Giấy xác nhận
 • CMND hoặc passport

Trường hợp quý khách đến nhận phòng mà quên mang một trong các loại giấy tờ trên thì có thể không được hỗ trợ nhận phòng. Nên quý khách lưu ý vấn đề này để tránh quên nhé!

7. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TẠI KHÁCH SẠN VINPEARL BEACHFRONT NHA TRANG

Giờ nhận phòng và trả phòng là khi nào?

Giờ nhận phòng: 14:00 | Giờ trả phòng: 12:00

Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang có gần trung tâm không?

Khách sạn tọa lạc vị trí trung tâm Thành phố Nha Trang, ngay trên đường Trần Phú với hướng nhìn ra biển. Cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 35 km, cách ga Nha Trang khoảng 3 km. Thuận lợi để di chuyển.

Khách sạn có bãi đậu xe miễn phí không?

Khách sạn có bãi đậu xe miễn phí ở tầng hầm B1 và B2 dành cho khách lưu trú. Quý khách vui lòng thông báo và cung cấp biển số xe cho lễ tân lúc check-in để được miễn phí dịch vụ (Khách sạn sẽ tính phụ phí nếu khách không thông báo và cung cấp thông tin biển số xe). 

Khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang có dịch vụ đưa đón sân bay không?

Khách sạn có dịch vụ đưa đón sân bay tính phí. Sau khi đặt xong chỗ nghỉ, khách có thể yêu cầu dịch vụ này trực tiếp.